Manual penulisan kerja kursus bahasa melayu (penulisan Description:
Terhad terhad2 panduan penulisan esei ilmiah bahasa melayu senarai kandungan senarai kandungan mestilah lengkap, disusun mengikut turutan, dan menepati halaman..

PDF File Name: Manual penulisan kerja kursus bahasa melayu (penulisan
Source File: webmpm.mpm.edu.my » DOWNLOAD «


Undang-undang republik indonesia nomor 19 tahun 2002

5 bagian ketiga hak cipta atas ciptaan yang penciptanya tidak diketahui pasal 10 (1) negara memegang hak cipta atas karya peninggalan prasejarah, sejarah, dan benda.

PDF File Name: Undang-undang republik indonesia nomor 19 tahun 2002
Source: www.apjii.or.id » DOWNLOAD «

Summary for Cara Penulisan Karya Ilmiah Perpustakaan Pusat